IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXXVI kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 74 582 Eur iš EŽŪFKP lėšų ir LR valstybės biudžeto lėšų.

XXXVI kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2023 m. rugsėjo 12 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-5.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2023 m. rugsėjo 22 d. 8 val. iki 2023 m. spalio 30 d. 24 val. Kvietimo galiojimo metu gautos 3 vietos projektų paraiškos (visų projektų prašoma paramos suma - 111 846,95 Eur).

Kvietimo Nr. 36 skelbimas
36K_kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (211.89KB)
Kvietimo Nr. 36 skelbimas
36K_kvietimo_skelbimas_Verslas.pdf (211.89KB)
Kvietimo Nr. 36 finansavimo sąlygų aprašas
36K_FSA_0_Verslas.pdf (405.29KB)
Kvietimo Nr. 36 finansavimo sąlygų aprašas
36K_FSA_0_Verslas.pdf (405.29KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
36K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (152.06KB)
Remiamų veiklų sąrašas
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
36K_FSA_1_priedas_remiamos_veiklos.pdf (152.06KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
36K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (49.96KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas
36K_FSA_2_priedas_paraiskos_forma.docx (49.96KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
36K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.4KB)
Verslo plano forma
Finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas
36K_FSA_3_priedas_verslo_plano_forma.docx (87.4KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
SVV subjekto statuso deklaracijos forma
SVV_statuso_deklaracija.xlsx (424.21KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)
Vienos įmonės deklaracijos forma
Vienos_imones_deklaracija.xlsx (71.42KB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2023-05-12 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20231122_PAK5_protokolas_nutariamoji_dalis_1.pdf (142.09KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20231122_PAK5_protokolas_nutariamoji_dalis_1.pdf (142.09KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
36_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (162.04KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (pasirašytas paramos sutartis)
36_K_igyvendinami_VP_pasirasytos_sutartys.pdf (162.04KB)