IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Kvietimas Nr. SP-IGNA-LEADER-03-2 pagal priemonę "Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra kuriant ir įvairinant produktus ir paslaugas", kodas LEADER-20VVG-03-01.


Tinkami vietos projektų pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys (UAB, MB, IĮ ir kt.) arba fiziniai asmenys, atitinkantys labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei keliamus reikalavimus. Yra papildomų tinkamumo sąlygų.


Remiamos veiklos – Įrangos, technikos, inventoriaus, transporto priemonių, kito reikalingo ilgalaikio turto įsigijimas ir kitos išlaidos, neprieštaraujančios taisyklėms. Šios investicijos turi būti skirtos ne žemės ūkio verslo kūrimui ir arba plėtrai. Yra papildomų tinkamumo sąlygų.


Kvietimas teikti vietos projektus galioja (vietos projektų paraiškos registruojamos) nuo 2024-07-01 0:00 val. iki 2024-08-29 24 val. 


Kvietimas Nr. SP-IGNA-LEADER-03-2
Kvietimas_Nr_2_Verslas.pdf (274.83KB)
Kvietimas Nr. SP-IGNA-LEADER-03-2
Kvietimas_Nr_2_Verslas.pdf (274.83KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Kvietimo Nr. SP-IGNA-LEADER-03-2 1 priedas
VP_paraiskos_forma_1_priemone_Verslas.xlsx (390.47KB)
Vietos projekto paraiškos forma
Kvietimo Nr. SP-IGNA-LEADER-03-2 1 priedas
VP_paraiskos_forma_1_priemone_Verslas.xlsx (390.47KB)
Verslo plano forma
Kvietimo Nr. SP-IGNA-LEADER-03-2 2 priedas
Verslo_plano_forma_1_priemone_Verslas.xlsx (167.29KB)
Verslo plano forma
Kvietimo Nr. SP-IGNA-LEADER-03-2 2 priedas
Verslo_plano_forma_1_priemone_Verslas.xlsx (167.29KB)
SVV statuso deklaracijos forma
SVV statuso deklaracijos forma.xlsx (412.71KB)
SVV statuso deklaracijos forma
SVV statuso deklaracijos forma.xlsx (412.71KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos+imones+deklaracijos+forma.docx (44.32KB)
"Vienos įmonės" deklaracijos forma
Vienos+imones+deklaracijos+forma.docx (44.32KB)


Informacinio renginio skaidrės
Kvietimo_Nr_2_Info_renginys_20240703.pptx (2.03MB)
Informacinio renginio skaidrės
Kvietimo_Nr_2_Info_renginys_20240703.pptx (2.03MB)

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklės
Suteiktos paramos iš EŽŪFKP lėšų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą viešinimo taisykles

Projekto inovatyvumo vertinimo metodika

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika