IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXXV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal dvisektorės "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m. priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 9 038 Eur iš EŽŪFKP lėšų ir LR valstybės biudžeto lėšų.

XXXV kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2023 m. birželio 20 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-4.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2023 m. birželio 26 d. 8 val. iki 2023 m. liepos 27 d. 15 val. Kvietimo galiojimo metu gautos 4 vietos projektų paraiškos. Bendra prašoma paramos suma - 17 137,92 Eur.

Kvietimo Nr. 35 skelbimas
35K_kvietimo_skelbimas_Kultura.pdf (211.8KB)
Kvietimo Nr. 35 skelbimas
35K_kvietimo_skelbimas_Kultura.pdf (211.8KB)
Kvietimo Nr. 35 finansavimo sąlygų aprašas
35K_FSA_0_Kultura.pdf (299.35KB)
Kvietimo Nr. 35 finansavimo sąlygų aprašas
35K_FSA_0_Kultura.pdf (299.35KB)
Kvietimo Nr. 35 finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)
Patvirtinta 2023-08-23 Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdžio protokolu PAK-4
35K_FSA_0_Kultura_20230823_red.pdf (302.95KB)
Kvietimo Nr. 35 finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)
Patvirtinta 2023-08-23 Ignalinos rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdžio protokolu PAK-4
35K_FSA_0_Kultura_20230823_red.pdf (302.95KB)
Projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
35K_FSA_1_priedas_Paraiskos_forma_Kultura.docx (52.44KB)
Projekto paraiškos forma
Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas
35K_FSA_1_priedas_Paraiskos_forma_Kultura.docx (52.44KB)


Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2023-05-12 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20230823_PAK4_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (161.4KB)
Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai
Informacija apie vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus ir vietos projektų tvirtinimą VPS vykdytojos projektų atrankos komitete
20230823_PAK4_protokolas_nutariamoji_dalis.pdf (161.4KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (skirta parama, paramos sutartys nėra sudaramos)
35_K_igyvendinami_VP_skirta_parama.pdf (254.75KB)
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus
Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (skirta parama, paramos sutartys nėra sudaramos)
35_K_igyvendinami_VP_skirta_parama.pdf (254.75KB)