IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XXVII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 72 694,40 Eur iš Europos sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšų.

XXVII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2022 m. kovos 17 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-2.

Kvietimo galiojimo laikas (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2022 m. balandžio 6 d. 8 val. iki 2022 m. gegužės 11 d. 15 val.

Kvietimo Nr. 27 galiojimo metu buvo gautos 4 vietos projektų paraiškos. Paraiškose bendrai prašoma paramos suma 126 129,90 Еur.


Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2022-01-11 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika