IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

XVIII kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020  m." priemonę Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas bei gerinimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1.

XVIII kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2020 m. sausio 27 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-1.

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškos buvo priimamos) nuo 2020 m. vasario 3 d. 8 val. iki 2020 m. kovo 17 d. 17 val. Kvietimo galiojimo metu buvo gautos 7 vietos projektų paraiškos. Bendra visose paraiškose prašoma paramos suma yra 335 555 Eur. Kvietimui skirta 204 394 Eur.

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2019-08-02 galiojanti redakcija)

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos administravimo taisyklės

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika (nuo 2019-07-13 galiojanti redakcija)

 Informacija apie projektų vertinimą ir priimtus sprednimus:

Informacija apie įgyvendintus vietos projektus: