IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal IX kvietimą baigėsi gruodžio 3 d.

IX kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020  m." priemonę „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra“.

IX kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2018 m. spalio 18 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-4.

Kvietimo galiojimo (vietos projektų paraiškų priėmimo) laiku nuo 2018 m. spalio 25 d. 8 val. iki 2018 m. gruodžio 3 d. 17 val. buvo gauta 10 vietos projektų paraiškų. Bendra šiose paraiškose prašoma paramos suma apie 350 tūkstančių eurų.Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2018-04-20 galiojanti redakcija)

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

 Informacija apie įgyvendintus vietos projektus