IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia

 

Vietos projektų paraiškų priėmimas pagal IV kvietimą  baigėsi 2018 m. vasario 12 d. 

IV kvietimas teikti vietos projektų paraiškas paskelbtas pagal "Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020  m." priemonę Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“, kodas Nr. BIVP-AKVA-3 .

IV kvietimo teikti paraiškas finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2017 m. gruodžio 12 d. IRVVG valdybos posėdžio protokolu Nr. VS-7.

Kvietimas galiojo (vietos projektų paraiškų priėmimo laikas) nuo 2017 m. gruodžio 18 d. 8 val. iki 2018 m. vasario 12 d. 17 val. Kvietimo galiojimo metu vietos projektų paraiškų negauta.

Kvietimo galiojimo metu vietos projektų paraiškų negauta.Papildomi dokumentai ir taisyklės:

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2017-09-01 galiojanti redakcija)

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Finansinių dokumentų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos) pavyzdinės formos

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės